Skoči na vsebino

RK - 2021/22 - LDN10 resitev Starc Aljaz

Generiranje certifikatov

Pristop izbran v navodilih naloge naroca, da za vsakega klienta generiramo nov certifikat, katerega uporabimo tako na strezniku kot na klientu. Z majhnim stevilom klientov (kot imamo v nalogi) je to upravljivo, a vecjim stevilom (kot imamo v real-world sistemih) postane konstantno dodajanje / odstranjevanje certifikatov iz streznika zelo zamudno. Zato je standardna praksa to, da se uporablja en "root" certifikat s katerim se "podpise" druge certifikate, ki jih uporabljajo klienti. Ti "client" certifikati so potem (posredno) upostevani kot "trusted", saj so bili podpisani z "root" certifikatom, kateremu mi zaupamo.

Generiranje certifikatov

root certificate
openssl genrsa -out rootCA.key 2048
openssl req -x509 -new -key rootCA.key -days 3650 -out rootCA.pem
client certificate
export CLIENT_NAME=client1 # Definiraj uporabnisko ime klienta

openssl genrsa -out "$CLIENT_NAME.key" 2048
openssl req -new -key "$CLIENT_NAME.key" -out "$CLIENT_NAME.csr"
openssl x509 -req -days 365 -CA rootCA.pem -CAkey rootCA.key -CAcreateserial -CAserial serial -in "$CLIENT_NAME.csr" -out "$CLIENT_NAME.pem"

Pre-generirani certifikati: - client1.key - client1.pem - client2.key - client2.pem - rootCA.key - rootCA.pem

Details

 • Uporabnisko ime je na strezniski strani izlusceno iz vrednosti polja CN v certifikatu s katerim se je klient povezal. S tem lahko potrjujemo avtenticnost uporabnika, saj se lahko z danim uporabniskim imenom poveze le uporabnik, ki ima certifikat - izdan iz nase stran ter podpisan z nasim korenskim certifikatom - z danim uporabniskim imenom. Tko da ja... dokaj secure.
 • certifikati morajo biti v isti map kot python file-i
 • server potrebuje datoteki rootCA.key ter rootCA.pem
 • client potrebuje datoteke rootCA.pem, <client>.key in <client>.pem
 • aplikacija deluje tudi preko interneta
  • Default port je 1234. Uporabljen port se lahko definira z environment variable-om PORT
  • Default host je 127.0.0.1. Spremenjen je lahko z spremembo env var HOST

Uporaba

 1. Generiraj certifikate
 2. Zaženi streznik z ukazom ./server.py
 3. Zaženi client z ukazom ./client.py
  1. Vpisi ime certifikata - ime datoteke datoteke, brez extension-a
 4. Chat and stuff
  1. Lakho napises message, ki bo broadcast-an vsem klientom
  2. Uporabi ukaz /help za izpis opisov ukazov

Izvorna koda

Client

Na klientu uporabimo kientov certifikat. Uporabljen certifikat je izbran na podlagi vpisanega uporabniskega imena - ce je vpisano ime client1, bosta uporabljena ./client1.key ter ./client1.pem

#!/usr/bin/python3

import socket as Socket
import os as Os
import threading as Threading
import datetime as Datetime
import json as Json
import time as Time
import sys as Sys
import re as Re
import ssl as Ssl
import OpenSSL as OpenSSL
from typing import DictSOCKET_PORT = int(Os.getenv('PORT', 1234))
SOCKET_HOST = Os.getenv('HOST', "127.0.0.1")
TERM_COLS, TERM_ROWS = Os.get_terminal_size()

socket: Socket.socket = None
certificate = None


def log (level: str, line: str, prefix: str = ""):
  colors = {
    "info": u"\u001b[34m",
    "success": u"\u001b[32m",
    "warn": u"\u001b[33m",
    "error": u"\u001b[31m",
    "log": u"\u001b[37m"
  }
  print(u"%s%-12s [%s%s\u001b[0m] %s" % (
    prefix,
    Datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
    colors[level],
    level.upper().center(7),
    line
  ), flush=True)def receiver(socket: Socket.socket):
  rfile = socket.makefile()
  while True:
    try:
      raw = rfile.readline()
      if not raw:
        continue

      data: Dict = Json.loads(raw)
      if data.get("action") == "message" or data.get("action") == "dm":
        print("\033[%d;%dH[%12s%s %s" % (TERM_ROWS - 1, 0, data.get("from"), ">" if data.get("action") == "dm" else "]", data.get("data")), flush=True)
        print("[%12s] " % certificate.get_subject().CN, flush=True)
        print("\033[%d;%dH" % (TERM_ROWS - 1, 16), end='', flush=True)

    except Exception as e:
      print("Error")
      print(e)
      passdef send(data: Dict):
  bdata = bytes(Json.dumps(data) + "\n", "UTF-8")
  socket.send(bdata)def command(msg: str):
  cmd, *args = msg[1:].split(" ")
  if cmd == "help":
    print("""
\u001b[33mCommands\u001b[0m:
  \u001b[34m/help\u001b[0m
    Display this help menu

  \u001b[34m/msg\u001b[0m <\u001b[34msession\u001b[0m> <\u001b[34mcontent\u001b[0m>
    Send a direct message to a specific session
    <\u001b[34msession\u001b[0m> is the session identificator. You can get list of them with /list
    <\u001b[34mcontent\u001b[0m> is your message content
""")

  elif cmd == "msg":
    send({ "action": "dm", "to": args[0], "data": " ".join(args[1:]) })
  
  else:
    print("\u001b[31mERROR!\u001b[0m Invalid command. Try \u001b[34m/help\u001b[0m for a list of commands")


socket_ssl = None
try:
  while not certificate or not socket_ssl:
    print(chr(27) + "[2J")
    print("\033[%d;%dH" % (TERM_ROWS / 2, TERM_COLS / 2 - 30), flush=True, end="")
    vpis = input("Certificate name (client1): ")

    if Os.path.exists(vpis + ".key") and Os.path.exists(vpis + ".pem"):
      socket_ssl = Ssl.SSLContext(Ssl.PROTOCOL_TLSv1_2)
      socket_ssl.verify_mode = Ssl.CERT_REQUIRED
      socket_ssl.load_cert_chain(certfile = vpis + ".pem", keyfile = vpis + ".key")
      socket_ssl.load_verify_locations('./rootCA.pem')
      socket_ssl.set_ciphers('ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256')
      with open(vpis + ".pem", "r") as f:
        certificate = OpenSSL.crypto.load_certificate(OpenSSL.crypto.FILETYPE_PEM, f.read())

    print(chr(27) + "[2J")
except KeyboardInterrupt:
  print()
  Sys.exit()

while True:
  try:
    print("\033[%d;%dH" % (TERM_ROWS - 1, 0), flush=True)
    print("[   \u001b[34msystem\u001b[0m] Use \u001b[34m/help\u001b[0m for a list of commands")
    print("[   \u001b[34msystem\u001b[0m] connecting to chat server ... ", end="", flush=True)

    socket = socket_ssl.wrap_socket(Socket.socket(Socket.AF_INET, Socket.SOCK_STREAM))
    connected = False
    while not connected:
      try:
        socket.connect((SOCKET_HOST, SOCKET_PORT))
        connected = True
      except Exception as e:
        print(e)
        pass
      Time.sleep(1.0)
    print("\u001b[32mCONNECTED\u001b[0m!")

    thread = Threading.Thread(target=receiver, args=(socket,))
    thread.daemon = True
    thread.start()

    while True:
      try:
        print("[%12s] " % certificate.get_subject().CN)
        print("\033[%d;%dH" % (TERM_ROWS - 1, 16), end='', flush=True)
        vpis = input("")
        
        if not vpis:
          print ("\033[A" + " " * TERM_COLS + "\033[A", flush=True)
          continue
        
        if vpis.startswith("/"):
          command(vpis)
        else:
          send({ "action": "message", "data": vpis })
      except Exception as e:
        log("error", e)
        print("Something went wrong! Restarting...")
        break
  except KeyboardInterrupt:
    print()
    Sys.exit()
  except Exception as e:
    print(e)
    Sys.exit()
Server

Na strezniku uporabimo samo nas root certifikat

#!/usr/bin/python3

import socket as Socket
import os as Os
import threading as Threading
import datetime as Datetime
import json as Json
import time as Time
import ssl as Ssl
import OpenSSL as OpenSSL

from typing import Dict, Set, TextIOSOCKET_PORT = int(Os.getenv('PORT', 1234))
SOCKET_BIND = Os.getenv('BIND', "127.0.0.1")def log (level: str, line: str, prefix: str = ""):
  colors = {
    "info": u"\u001b[34m",
    "success": u"\u001b[32m",
    "warn": u"\u001b[33m",
    "error": u"\u001b[31m",
    "log": u"\u001b[37m"
  }
  print(u"%s%-12s [%s%s\u001b[0m] %s" % (
    prefix,
    Datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
    colors[level],
    level.upper().center(7),
    line
  ), flush=True)class Client():

  socket: Socket.socket = None
  rfile: TextIO = None
  address = None
  thread: Threading.Thread = None
  cert = None


  def __init__(self, socket: Socket.socket, address) -> None:
    self.socket = socket
    self.address = address
    self.rfile = socket.makefile()
    self.cert = OpenSSL.crypto.load_certificate(OpenSSL.crypto.FILETYPE_ASN1, socket.getpeercert(True))
    self.thread = Threading.Thread(target=self.entrypoint)
    self.thread.daemon = True
    self.thread.start()


  def entrypoint (self):
    """
    The client thread entrypoint
    """
    log("log", "[client ] %s connected " % self.cert.get_subject().CN)
    emptyCount = 0
    while True:
      try:
        content = self.rfile.readline()
        if not content:
          emptyCount += 1
          if emptyCount > 10: break
          continue
        emptyCount = 0
        data: Dict = Json.loads(content)

        if (data.get('action') == 'message'):
          log("log", "[public ] %s: %s " % (self.cert.get_subject().CN, data.get('data')))
          for client in clients:
            if client.cert.get_subject().CN != self.cert.get_subject().CN:
              client.send({ "action": "message", "from": self.cert.get_subject().CN, "data": data.get('data') })

        if (data.get('action') == 'dm'):
          log("log", "[private] %s -> %s: %s " % (self.cert.get_subject().CN, data.get('to'), data.get('data')))
          for client in clients:
            if client.cert.get_subject().CN == data.get('to'):
              client.send({ "action": "dm", "from": self.cert.get_subject().CN, "data": data.get('data') })

      except:
        pass
    self.close()


  def send(self, data: Dict):
    """
    Send data to client
    """
    bdata = bytes(Json.dumps(data) + "\n", "UTF-8")
    self.socket.send(bdata)


  def close(self):
    """
    Gracefully close the client socket
    """
    with server_lock:
      log("log", "[client] %s closing ..." % self.cert.get_subject().CN)
      self.socket.close()
      clients.remove(self)
      log("warn", "[client] %s closed" % self.cert.get_subject().CN)

def setup_SSL_context():
  context = Ssl.SSLContext(Ssl.PROTOCOL_TLSv1_2)
  context.verify_mode = Ssl.CERT_REQUIRED
  context.load_cert_chain(certfile="./rootCA.pem", keyfile="./rootCA.key")
  context.load_verify_locations('./rootCA.pem')
  context.set_ciphers('ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256')
  return context

log("info", "[system ] Starting server on port %d ..." % SOCKET_PORT)
clients: Set[Client] = set()
server_lock = Threading.Lock()

server_ssl = setup_SSL_context()
server_socket = server_ssl.wrap_socket(Socket.socket(Socket.AF_INET, Socket.SOCK_STREAM))
server_socket.bind((SOCKET_BIND, SOCKET_PORT))
server_socket.listen(10)
log("success", "[system ] Started server on port %d ..." % SOCKET_PORT)log("info", "[system ] Starting healthchecker")
def healthchecker():
  while True:
    for client in list(clients):
      try: client.send({"action": "healthcheck"})
      except: pass
    Time.sleep(5)

healthchecker_thread = Threading.Thread(target=healthchecker)
healthchecker_thread.daemon = True
healthchecker_thread.start()
log("success", "[system ] Started healthchecker")while True:
  try:
    socket, address = server_socket.accept()

    with server_lock:
      client = Client(socket, address)
      clients.add(client)

  except KeyboardInterrupt:
    break
  except:
    passlog("warn", "[system ] Closing server ...", "\n")
for client in list(clients):
  client.close()

server_socket.close()
log("info", "[system ] Server closed")

Zadnja posodobitev: May 22, 2022