Skoči na vsebino

Izpit pri predmetu - OPERACIJSKI SISTEMI - BVS-RI, FRI, UL - 3. 6. 2021

Info

Skupaj je možno zbrati 50 točk.

Čas pisanja: 75 minut

Ta list MORATE oddati poleg pole z imenom, priimkom in vpisno številko! Slikanje ipd. izpita pred koncem izpita je prepovedano! Izpit bo naknadno objavljen na eUčilnici! Ugasnite mobitele! Prižgan mobitel se smatra za poskus prepisovanja in se kaznuje z odvzemom izpita! Literatura in kalkulatorji niso dovoljeni! Izjema je kalkulator z osnovnimi petimi operacijami: +, -, ×, /, √x ! Na poli označite naloge tako, da zapišete številko naloge na levi rob lista, številko obkrožite ali napišite z drugo barvo (samo ne rdečo) ter naloge nanizate v enakem vrstnem redu kot na izpitu. Če določeno nalogo rešite na tem izpitu, to zapišite na poli ob ustrezno označeni nalogi. Izpit ima 15 vprašanj. Prosim, pišite čitljivo, pazite na slovnico!

Source: izpit_1_2021.pdf

1. Temelji OS ter algoritem HRRN

1.a) Naštejte glavne štiri funkcionalnosti (stebre) vsakega operacijskega sistema. V katero izmed njih spada algoritem HRRN? (1 točka)

1.b) Kaj pomeni ta kratica? Kaj je ključna lastnost tega algoritma? (1 točka)

2. Multiprogramiranje

Pri zgodovinskem pregledu smo multiprogramiranje uporabili pri dveh mejnikih. Katera sta ta dva mejnika? Kako se razlikujeta glede na glavni cilj uporabe multiprogramiranja? (2 točki)

3. Windows in mikrojedra

Arhitektura OS Windows je zelo blizu mikrojedrni arhitekturi. Kaj so osnovne lastnosti mikrojedrne arhitekture? Kako se to vidi v arhitekturi OS Windows? (3 točke)

4. The Cranberries - Zombie

Pri procesnih ali nitnih modelih stanj smo imeli tudi stanje Zombie. Kaj pomeni to stanje? Kateri obravnavani OS-i ga vsebujejo? (2 točki)

5. Procesni model

5.a) Narišite procesni model sedmih stanj. (2 točki)

5.b) Označite in poimenujte del, kjer se dogaja srednjeročno razporejanje. (1 točka)

5.c) V Unixu je model stanj bil nekoliko drugačen. Kaj smo dodali in zakaj? (2 točki)

6. Thread VS Process... Fight!

Zapišite glavne prednosti niti v primerjavi s procesi. (2 točki)

7. Alokacija virov + čičke čačke

Kdaj uporabimo graf alokacije virov? Kateri so njegovi ključni gradniki (narišite in razložite)? (2 točki)

8. Banking vs Deadlock

Kakšna je ključna razlika med bančniškim algoritmom in algoritmom za zaznavo smrtnega objema? (1 točka)

9. Zunanje drobitve

9.a) Kje smo najprej omenili problem zunanje drobitve? (1 točka)

9.b) Na primeru razumljivo pokažite koncept zunanje drobitve. Skicirajte zaporedje korakov ter ga obrazložite. (1 točka)

9.c) Na kakšen način se znebimo tega problema? (1 točka)

10. Organizacija datotek

10.a) Kakšna je razlika med logično in fizično organizacijo datotek? Kaj v tem kontekstu povezuje tabela FAT? (1 točka)

10.b) Katere metode zaseganja smo v tem kontekstu spoznali? (1 točka)

10.c) Koliko in katere stolpce ima pri posamezni metodi tabela FAT? (1 točka)

11. Razporejevalnik diskovnega dostopa

11.a) Razporejevalnik dostopa do diska je dobil zahteve po sledeh v naslednjem vrstnem redu: 34, 92, 93, 94, 95, 96, 38, 98, 101, 38. Kakšna je učinkovitost 6-koračnega skeniranja, če ima disk 150 sledi in je na začetku glava diska na sledi 33? Na začetku se glava premika proti manjšim sledem, ki jih servisira znotraj posamezne vrste pa ohranja na začetku smer iz zaključka prejšnje vrste. (2 točki)

11.b) Ali bi z algoritmom f-scan dobili enak rezultat, če je v prvi vrsti le 6 zahtev? Zakaj? (1 točka)

11.c) Kakšna pa je učinkovitost algoritma c-scan v tem primeru, če sledi servisira proti večjim sledem? (2 točki)

11.d) Kateri algoritem je za ta tok zahtev boljši in zakaj? Pri tem tudi pravilno poimenujte izračunano metriko učinkovitosti! (1 točka)

12. Procesi in viri

V sistemu teče šest procesov \((P_{1}-P_{6})\). Ti med izvajanjem potrebujejo različne vire: \(R_{1}-R_{5}\). Števnost virov v računalniškem sistemu je: \(R_{1}–3, R_{2}–2, R_{3}–2, R_{4}–1, R_{5}–1\). Potrebe so podane v naslednji matriki (v vrsticah so procesi, v stolpcih pa viri):

\[
\begin{bmatrix}2 && 2 && 1 && 0 && 0 \\ 1 && 1 && 0 && 0 && 0 \\ 0 && 0 && 2 && 0 && 0 \\ 0 && 1 && 1 && 1 && 1 \\ 0 && 0 && 1 && 1 && 1 \\ 0 && 0 && 0 && 0 && 1\end{bmatrix}
\]

V tem trenutku ima \(P_{1}\) v lasti dva vira \(R_{1}\), po en vir \(R_{2}\) in \(R_{3}\), \(P_{2}\) ima v lasti vir \(R_{1}\), \(P_{4}\) ima v lasti \(R_{4}\), \(P_{5}\) ima v lasti \(R_{3}\) in \(R_{5}\).

12.a) Zapišite sled delovanja bančniškega algoritma. (3 točke)

12.b) Ali je to stanje varno? Obrazložite zakaj da oziroma zakaj ne! (1 točka)

13. Procesi, pomnilnik ter CP algoritem

13.a) Za spodnji tok naslovov strani, ki so potrebne za izvajanje nekega procesa, kjer ima proces v glavnem pomnilniku na voljo štiri (4) okvirje, zapišite postopek delovanja algoritma CP. Pred začetkom izvajanja programa je glavni pomnilnik prazen.

\(5\ 2\ 6\ 3\ 1\ 6\ 5\ 3\ 6\ 5\ 2\ 6\ 3\ 6\)

13.b) Kakšna je učinkovitost algoritma CP za ta tok zahtev? Pri tem tudi pravilno poimenujte izračunano metriko učinkovitosti! (1 točka)

13.c) Kakšna pa je sploh možna maksimalna učinkovitost v tem sistemu glede na dane okoliščine? (2 točki)

14. En procesor, več procesov

Imamo en procesor in več procesov, ki jih želimo izvajati na procesorju. Čas prispetja in čas izvajanja posameznega procesa je sledeč:

proces čas pričetja čas izvajanja
\(P_{1}\) 0 2
\(P_{2}\) 1 3
\(P_{3}\) 3 3
\(P_{4}\) 4 3
\(P_{5}\) 5 1

14.a) Skicirajte kratkoročno razporejanje algoritma FIFO. Zapišite podrobnosti postopka! (1 točka)

14.b) Skicirajte kratkoročno razporejanje algoritma RR pri \(q = 1\). Zapišite podrobnosti postopka! (2 točki)

14.c) Izračunajte učinkovitost obeh algoritmov in zapišite, kateri je boljši v tem primeru ter zakaj? Pri tem tudi pravilno poimenujte izračunano metriko učinkovitosti! (1 točka)

14.d) Kdaj v tem primeru iz algoritma RR dobimo algoritem FIFO (tabela ostane enaka)? (1 točka)

15. BA$H in datoteke

V lupini Bash smo pognali ls -la in med drugim dobili sledeči izpis:

drwxr-xr-x+ 8 student student 4096 Jun 1 14:16 .local

15.a) Koliko podimenikov ima .local? (1 točka)

15.b) Kakšen pomen ima . v .local? (1 točka)

15.c) Kaj pomenijo pravice rwx na imenikih? (1 točka)

15.d) Ali lahko uporabnik miha, ki ni v skupini student, ustvari novo datoteko v imeniku .local? (1 točka)

15.e) S katerim ukazom bi spremenili lastnika imenika? (1 točka)


Zadnja posodobitev: April 15, 2022