Skoči na vsebino

P2 - 2021/22 - DN08 Poleti v Planici - resitev Aljaz Starc

Vsebina Download link
Viri za vse teste viri.zip
Source resene naloge DN08.java
Naloga na eucilnici ucilnica.fri.uni-lj.si

Prepping for shitstorm

Vsi razni importi

import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardOpenOption;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;

Entity classes

Ker se naloga vlece tja v en dan sem si zelel, vsaj na dolg rok, poenostavit situacijo. Zato sem si naredil class-e za vsak ti. entity.

Tekmovalec
class Tekmovalec {
  public int   bib;
  public String  fullname;
  public String  club;
  public String  birthdate;
  public String  country;

  /**
   * 
   * @param bib - id tekmovalca
   * @param fullname - polno ime tekmovalca
   * @param club - ime kluba
   * @param birthdate - tekmovalcev datum rostva
   * @param country - drzava
   */
  public Tekmovalec (int bib, String fullname, String club, String birthdate, String country) {
    this.bib =     bib;
    this.fullname =   fullname;
    this.club =     club;
    this.birthdate =  birthdate;  
    this.country =   country;
  }

  /**
   * Get a player result from a provided list of results
   * 
   * @param results - lista razultatov iz katere naj izlocimo tekmovalcev rezultat
   * @return tekmovalcev rezultat
   */
  public Result getResultFrom (ArrayList<Result> results) {
    // https://www.baeldung.com/find-list-element-java#5-java-8-stream-api
    return results.stream().filter(res -> res.bib == this.bib).findAny().orElse(null);
  }

  /**
   * Get a player Mark from a provided list of marks
   * 
   * @param marks - lista tock iz katere naj izlocimo tekmovalceve ocene
   * @return tekmovalceve ocene
   */
  public Mark getMarkFrom (ArrayList<Mark> marks) {
    return marks.stream().filter(mark -> mark.bib == this.bib).findAny().orElse(null);
  }

  /**
   * Get points from given list of Mark objects
   * if -1.0 the player was disqualified
   * if 0.0 there is no Mark in given ArrayList
   * 
   * @param marks
   * @return
   */
  public Double getPointsFrom (ArrayList<Mark> marks) {
    Mark mark = this.getMarkFrom(marks);
    if (mark == null) return 0.0;
    return mark.getPoints();
  }

  /**
   * Get formatted string of points in given ArrayList
   * if disqualified, retuns "DSQ "
   * if Mark not in list, returns " - "
   * else returns the value formatted to ###.#
   * 
   * @param marks
   * @return
   */
  public String getPointStrFrom (ArrayList<Mark> marks) {
    Double points = this.getPointsFrom(marks);
    if (points == -1.0) return "DSQ ";
    else if (points == 0.0) return " - ";
    else return String.format("%5.1f", points);
  }

  /**
   * Returns the calculated sum of points from both, first and second round.
   * invluding the ramp, wind and other compensations
   * 
   * @param marks1
   * @param marks2
   * @return 
   */
  public Double getTotalPoints (ArrayList<Mark> marks1, ArrayList<Mark> marks2) {
    Double ptotal = 0.0;
    
    Double p1 = this.getPointsFrom(marks1);
    if (p1 != null && p1 > 0) ptotal += p1;

    Double p2 = this.getPointsFrom(marks2);
    if (p2 != null && p2 > 0) ptotal += p2;

    return ptotal;
  }


  public java.util.Date getBirthdayDate () throws ParseException {
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd MMM yyyy");
    return formatter.parse(this.birthdate.replace("SEP", "SEPT"));
  }
}
Result - rezultat
class Result {
  public Integer      bib;
  public Double      speed;
  public Double      distance;
  public Integer     gate;
  public Double      jump_points;
  public Double      wind_mps;
  public Double      wind_points;
  public Boolean     disqalified;
  public ArrayList<Mark> marks;

  /**
   * 
   * @param bib - id tekmovalca
   * @param speed - hitrost skoka
   * @param distance - dolzina skoka
   * @param gate - ID vrat od koder je skakalec skocil
   * @param jump_points - pridobljene tocne
   * @param wind_mps - hitrost vetra
   * @param wind_points - modifikacija tock na podlagi hitrosti vetra
   * @param disqalified
   * @param marks - lista ocen iste serije kot ta rezultat
   */
  public Result (int bib, double speed, double distance, int gate, double jump_points, double wind_mps, double wind_points, Boolean disqalified, ArrayList<Mark> marks) {
    this.bib =     bib;
    this.speed =    speed;
    this.distance =   distance;
    this.gate =     gate;
    this.jump_points = jump_points;
    this.wind_mps =   wind_mps;
    this.wind_points = wind_points;
    this.disqalified = disqalified;
    this.marks =    marks;
  }

  /**
   * Get a player Mark for this result
   * 
   * @return tekmovalceve ocene
   */
  public Mark getMark() {
    return this.marks.stream().filter(mark -> mark.bib == this.bib).findAny().orElse(null);
  }
}
Mark - ocene
class Mark {
  public Integer bib;
  public Double a;
  public Double b;
  public Double c;
  public Double d;
  public Double e;
  public Boolean disqualified;
  private ArrayList<Result> results;

  /**
   * 
   * @param bib - id tekmovalca
   * @param a - ocena sodnika a
   * @param b - ocena sodnika b
   * @param c - ocena sodnika c
   * @param d - ocena sodnika d
   * @param e - ocena sodnika
   * @param results - lista rezultatov iste serije kot ta Mark
   * e
   */
  public Mark (Integer bib, Double a, Double b, Double c, Double d, Double e, Boolean disqualified, ArrayList<Result> results) {
    this.bib = bib;
    this.a = a;
    this.b = b;
    this.c = c;
    this.d = d;
    this.e = e;
    this.disqualified = disqualified;
    this.results = results;
  }

  /**
   * Get Result of this Mark
   * 
   * @return tekmovalceve ocene
   */
  public Result getResult () {
    return this.results.stream().filter(r -> r.bib == this.bib).findAny().orElse(null);
  }

  /**
   * Get the sum of points, without the max and min ones
   * 
   * If there is no result linked to this Mark, returns 0.0
   * If disqualified, returns -1.0
   * 
   * @return
   */
  public Double getPoints () {
    Result r = this.getResult();
    if (r == null) return 0.0;
    if (r.disqalified) return -1.0;

    Double finalPoints = DN08.FLYING_HILL_POINTS + 0.0;
    finalPoints += (r.distance - DN08.K_POINT) * DN08.METER_VALUE + r.jump_points + r.wind_points;

    ArrayList<Double> ocene = new ArrayList<Double>(Arrays.asList(this.a, this.b, this.c, this.d, this.e));
    Collections.sort(ocene);
    finalPoints += ocene.stream().skip(1).limit(3).reduce(0.0, Double::sum);

    return finalPoints;
  }
}

DN08

class DN08 {

  public static final int    K_POINT = 200;      // K-tocka letalnice
  public static final int    FLYING_HILL_POINTS = 120; // stevilo tock za dosezeno K-tocko
  public static final double   METER_VALUE = 1.2;    // faktor za dodatne tocke za vsak meter pod/nad K-tocko
  
  private static ArrayList<Tekmovalec> tekmovalci =  new ArrayList<Tekmovalec>();
  private static ArrayList<Result>   results1st =  new ArrayList<Result>();
  private static ArrayList<Result>   resultsFinal = new ArrayList<Result>();
  private static ArrayList<Mark>    judMarks1st =  new ArrayList<Mark>();
  private static ArrayList<Mark>    judMarksFinal = new ArrayList<Mark>();

  public static void main (String[] a) throws Exception {
       if (a.length == 2 && a[0].equals("1")) part1(a[1]);
    else if (a.length == 3 && a[0].equals("2")) part2(a[1], a[2]);
    else if (a.length == 4 && a[0].equals("3")) part3(a[1], a[2], a[3]);
    else if (a.length == 4 && a[0].equals("4")) part4(a[1], a[2], a[3]);
    else if (a.length == 6 && a[0].equals("5")) part5(a[1], a[2], a[3], a[4], a[5]);
    else if (a.length == 8 && a[0].equals("6")) part6(a[1], a[2], a[3], a[4], a[5], a[6], a[7]);
    else if (a.length == 4 && a[0].equals("7")) part7(a[1], a[2], a[3]);
    else if (a.length == 4 && a[0].equals("8")) part8(a[1], a[2], a[3]);
  }

Helper functions

Branje file-ov

Ker je blo lepo razvidno, da bo treba pri vsaki nalogi brat iz vsaj ene datoteke - in redundanta koda je zabita, saj se pojavi tu ali tam, a se jo je dobro cimbolj izogibati - sem si spisal funkcijo, kateri podam String filePath ki predstavlja path do datoteke, in ta mi vrne String[] array String-ov.

  public static String[] readFileToLines (String filePath) throws Exception {
    try (Stream<String> linesStream = Files.lines(Paths.get(filePath))) {
      List<String> lines = linesStream.collect(Collectors.toList());
      return lines.toArray(new String[0]);
    }
  }
Parsing startne liste
  public static void loadStartsList (String fileName, ArrayList<Tekmovalec> saveTo) throws Exception {
    String[] ls = readFileToLines(fileName);
    saveTo.clear();
    for (int i = 2; i + 5 <= ls.length; i += 6) {
      saveTo.add(new Tekmovalec(Integer.parseInt(ls[i]), ls[i + 1], ls[i + 2], ls[i + 3], ls[i + 4]));
    }
  }
Parsing liste rezultatov
  private static void loadResults (
    String loadFrom,
    ArrayList<Result> saveTo,
    ArrayList<Mark> marks
  ) throws Exception {
    saveTo.clear();
    Arrays.asList(readFileToLines(loadFrom)).stream().skip(1).forEach((String line) -> {
      String[] p = line.split(";");
      if (p[1].equals("DSQ")) saveTo.add(new Result(Integer.parseInt(p[0]), 0.0, -1.0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, true, marks));
      else saveTo.add(new Result(
        Integer.parseInt(p[0]),
        Double.parseDouble(p[1]),
        Double.parseDouble(p[2]),
        Integer.parseInt(p[3]),
        p[4].equals("") ? 0.0 : Double.parseDouble(p[4]),
        Double.parseDouble(p[5]),
        Double.parseDouble(p[6]),
        false,
        marks
      ));
    });
  }
Parsing liste tockovanj
  private static void loadJudMarks (
    String loadFrom,
    ArrayList<Mark> saveTo,
    ArrayList<Result> results
  ) throws Exception {
    saveTo.clear();
    Arrays.asList(readFileToLines(loadFrom)).stream().skip(1).forEach((String line) -> {
      String[] p = line.split(";");

      if (p[1].equals("DSQ")) saveTo.add(new Mark(Integer.parseInt(p[0]), -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, true, results));
      else saveTo.add(new Mark(
        Integer.parseInt(p[0]),
        Double.parseDouble(p[1]),
        Double.parseDouble(p[2]),
        Double.parseDouble(p[3]),
        Double.parseDouble(p[4]),
        Double.parseDouble(p[5]),
        false,
        results
      ));
    });
  }
Zapisovanje podatkov v file

Tako kot pri branju iz file-ov, sem si spisal fukcijo kateri podam nekaj parametrov, pot do datoteke, vsebino, ter dolocilo, ki doloca naj bo vrstica append-ana na konec datoteke, ali naj prepise cez trenutno vsebino.

  public static void writeToFile(String writeTo, String content, Boolean append) {
    try { Files.writeString(Paths.get(writeTo), content + System.lineSeparator(), StandardOpenOption.CREATE, append ? StandardOpenOption.APPEND : StandardOpenOption.TRUNCATE_EXISTING); }
    catch (Exception e) { /* EXCEPTION OCCURED, we - the naughty, lazy, bastards that we are - ignore it >:} */ }
  }

Naloga 1

  public static void part1 (String fileName) throws Exception {
    loadStartsList(fileName, tekmovalci);
    System.out.println("Start List 1st Round:\nBIB NAME           (NSA) [DATE OF BIRTH, CLUB]");
    for (Tekmovalec t : tekmovalci) System.out.format("%3d %-25s (%s) [%11s, %s]\n", t.bib, t.fullname, t.country, t.birthdate, t.club);
  }

Naloga 2

  public static void part2 (String startFile, String resultsFile) throws Exception {
    loadStartsList(startFile, tekmovalci);
    loadResults(resultsFile, results1st, judMarks1st);
    System.out.println("Results first round:\nBIB NAME           (NSA) [DATE OF BIRTH, CLUB]             DISTANCE [m]");
    for (Tekmovalec t : tekmovalci) {
      Result r = t.getResultFrom(results1st);
      String p1 = String.format("%3d %-25s (%s) [%11s, %s]", t.bib, t.fullname, t.country, t.birthdate, t.club);
      String p2 = r.disqalified ? "Disqualified" : String.format("%5.1f", r.distance);
      System.out.format("%-83s %s\n", p1, p2);
    }
  }

Naloga 3

  public static void part3 (String startFile, String resultsFile, String resultsFinalFile) throws Exception {
    loadStartsList(startFile, tekmovalci);
    loadResults(resultsFile, results1st, judMarks1st);
    loadResults(resultsFinalFile, resultsFinal, judMarksFinal);

    System.out.println("Results final round:\nBIB NAME           (NSA) [DATE OF BIRTH, CLUB]             DISTANCE [m] (DISTANCE [m])");
    for (Tekmovalec t : tekmovalci) {
      String p1 = String.format("%3d %-25s (%s) [%11s, %s]", t.bib, t.fullname, t.country, t.birthdate, t.club);

      String p2, p3 = "";
      Result rFin = t.getResultFrom(resultsFinal);
      Result r1st = t.getResultFrom(results1st);

      if (rFin == null) p2 = "Not qualified";
      else if (rFin.disqalified) p2 = "Disqualified";
      else p2 = String.format("%5.1f", rFin.distance);

      if (r1st == null) p3 = "";
      else if (r1st.disqalified) p2 = "Disqualified";
      else p3 = String.format("(%5.1f)", r1st.distance);

      System.out.format("%-83s %-13s %s\n", p1, p2, p3);
    }
  }

Naloga 4

  public static void part4 (String startFile, String resultsFile, String judgesMarksFile) throws Exception {
    loadStartsList(startFile, tekmovalci);
    loadResults(resultsFile, results1st, judMarks1st);
    loadJudMarks(judgesMarksFile, judMarks1st, results1st);

    System.out.println("Points first round:\nBIB NAME           (NSA) POINTS");
    tekmovalci.forEach(t -> {
      System.out.format(
        "%3d %-25s (%s) %s\n",
        t.bib,
        t.fullname,
        t.country,
        t.getPointStrFrom(judMarks1st)
      );
    });
  }

Naloga 5

  public static void part5 (
    String startFile,
    String resultsFile1,
    String judgesMarksFile1,
    String resultsFile2,
    String judgesMarksFile2
  ) throws Exception {
    loadStartsList(startFile, tekmovalci);
    loadResults(resultsFile1, results1st, judMarks1st);
    loadResults(resultsFile2, resultsFinal, judMarksFinal);
    loadJudMarks(judgesMarksFile1, judMarks1st, results1st);
    loadJudMarks(judgesMarksFile2, judMarksFinal, resultsFinal);
    
    System.out.println("Points final round:\nBIB NAME           (NSA) POINTS (1st) POINTS (final) TOTAL");
    tekmovalci.forEach(t -> {
      System.out.format(
        "%3d %-25s (%s) %5s     %5s      %5s\n",
        t.bib,
        t.fullname,
        t.country,
        t.getPointStrFrom(judMarks1st),
        t.getPointStrFrom(judMarksFinal),
        t.getTotalPoints(judMarks1st, judMarksFinal) > 0 ? String.format("%5.1f", t.getTotalPoints(judMarks1st, judMarksFinal)) : " - "
      );
    });
  }

Naloga 6

{ insert harmful disease here } od naloge. Bi optimiziral, ce bi imel se kaj volje - a verjamem da vsi vemo da je nihce nima.

  public static void part6 (
    String start1File,
    String res1File,
    String judMarks1File,
    String res2File,
    String judMarks2File,
    String izhodStarts,
    String izhodResults
  ) throws Exception {
    loadStartsList(start1File, tekmovalci);
    loadResults(res1File, results1st, judMarks1st);
    loadResults(res2File, resultsFinal, judMarksFinal);
    loadJudMarks(judMarks1File, judMarks1st, results1st);
    loadJudMarks(judMarks2File, judMarksFinal, resultsFinal);

    ArrayList<Tekmovalec> tekmovalciSorted = new ArrayList<Tekmovalec>(tekmovalci);
    tekmovalciSorted.sort((Tekmovalec t0, Tekmovalec t1) -> {
      Double t0p = t0.getPointsFrom(judMarks1st);
      Double t1p = t1.getPointsFrom(judMarks1st);
      if (t0p < t1p) return 1;
      else if (t0p > t1p) return -1;
      else {
        Double t0d = t0.getResultFrom(results1st).distance;
        Double t1d = t1.getResultFrom(results1st).distance;
        if (t0d < t1d) return 1;
        if (t0d > t1d) return -1;
        else return 0;
      }
    });


    Tekmovalec[] tekms2s = tekmovalciSorted.stream()
      .filter((Tekmovalec t) -> !t.getResultFrom(results1st).disqalified)
      .limit(30)
      .toArray(a -> new Tekmovalec[a]);

    ArrayList<String> startsLines = new ArrayList<String>();
    int rankPrevious = 1;
    for (int i = 0; i < tekms2s.length; i++) {
      Tekmovalec t1 = tekms2s[i];

      Double points = t1.getPointsFrom(judMarks1st);
      int rankNow = points.equals(tekms2s[ i==0 ? 0 : i-1].getPointsFrom(judMarks1st)) ? rankPrevious : i + 1;
      rankPrevious = rankNow;

      Double behind = tekms2s[0].getPointsFrom(judMarks1st) - points;
      startsLines.add(String.format(
        "%d;%d;%s;%s;%5.1f;%d;%.1f",
        tekms2s.length - i,
        t1.bib,
        t1.fullname,
        t1.country,
        points,
        rankNow,
        behind
      ));
    }
    Collections.reverse(startsLines);

    writeToFile(izhodStarts, "START ORD.;BIB;NAME;NSA;POINTS;RANK;BEHIND POINTS", false);
    startsLines.forEach((String s) -> writeToFile(izhodStarts, s, true));    ArrayList<Tekmovalec> tekSortedByTotal = new ArrayList<Tekmovalec>(tekmovalci);
    ArrayList<String> resultsLines = new ArrayList<String>();
    Tekmovalec[] resultsTotalTekmovalci = tekSortedByTotal.stream().sorted((Tekmovalec t0, Tekmovalec t1) -> {
      Double t0p = t0.getTotalPoints(judMarks1st, judMarksFinal);
      Double t1p = t1.getTotalPoints(judMarks1st, judMarksFinal);
      if ( t0p < t1p) return 1;
      else if (t0p > t1p) return -1;
      else {
        if (t0p > 0.0) return 0;
        if (t0.bib < t1.bib) return 1;
        if (t0.bib > t1.bib) return -1;
        return 0;
      }
    }).toArray(a -> new Tekmovalec[a]);

    int resultsTotalRankPrev = 1;
    for (int i=0; i<resultsTotalTekmovalci.length;i++) {
      Tekmovalec t = resultsTotalTekmovalci[i];

      Result r1raw = t.getResultFrom(results1st);
      Result r2raw = t.getResultFrom(resultsFinal);

      String dist1 = "DSQ";
      String dist2 = "-";
      String points1 = "-";
      String points2 = "-";

      if (!r1raw.disqalified) {
        dist1 = String.format("%.1f", r1raw.distance);
        points1 = String.format("%.1f", t.getPointsFrom(judMarks1st));  
        if (r2raw == null) dist2 = "-";
        else if (r2raw.disqalified) dist2 = "DSQ";
        else if (!r2raw.disqalified) {
          dist2 = String.format("%.1f", r2raw.distance);
          points2 = String.format("%.1f", t.getPointsFrom(judMarksFinal));
        }
      }

      Double points = t.getTotalPoints(judMarks1st, judMarksFinal);
      int rankNow = points.equals(resultsTotalTekmovalci[ i==0 ? 0 : i-1].getTotalPoints(judMarks1st, judMarksFinal)) ? resultsTotalRankPrev : i + 1;
      resultsTotalRankPrev = rankNow;

      resultsLines.add(String.format(
        "%d;%d;%s;%s;%s;%s;%s;%s;%.1f",
        rankNow,
        t.bib,
        t.fullname,
        t.country,
        dist1,
        dist2,
        points1,
        points2,
        t.getTotalPoints(judMarks1st, judMarksFinal)
      ));
    }

    writeToFile(izhodResults, "RANK;BIB;NAME;NSA;DIST-1;DIST-2;POINTS-1;POINTS-2;TOTAL", false);
    resultsLines.forEach((String s) -> writeToFile(izhodResults, s, true));
  }

Naloga 7

  public static void part7 (String startFile, String resultsFile, String resultsFinalFile) throws Exception {
    loadStartsList(startFile, tekmovalci);
    loadResults(resultsFile, results1st, judMarks1st);
    loadResults(resultsFinalFile, resultsFinal, judMarksFinal);

    List<Tekmovalec> kpointTekmovalci = tekmovalci.stream()
      .filter((Tekmovalec t) -> {
        try {
          if (t.getResultFrom(results1st) != null && (
            t.getResultFrom(results1st).distance >= DN08.K_POINT ||
            t.getResultFrom(resultsFinal).distance >= DN08.K_POINT
          )) return true;
        } catch (Exception e) { /* Neomo nc nrdili, ker smo leni :> */ }
        return false;
      }).sorted((Tekmovalec t0, Tekmovalec t1) -> {
        try { return t0.getBirthdayDate().compareTo(t1.getBirthdayDate()) * -1; }
        catch (Exception e) { return 0; }
      }).collect(Collectors.toList());


    if (kpointTekmovalci.size() == 0) { System.out.println("All flights are below K-point."); }
    else {
      Tekmovalec najmlajsi = kpointTekmovalci.get(0);

      kpointTekmovalci.stream()
        .filter((Tekmovalec t) -> {
          try { return t.getBirthdayDate().equals(najmlajsi.getBirthdayDate()); }
          catch (Exception e) { return false; }
        })
        .map((Tekmovalec t) -> t.fullname)
        .forEach(System.out::println);
    }
  }

Naloga 8

  public static void part8 (String startFile, String marks1File, String marks2File) throws Exception {
    loadStartsList(startFile, tekmovalci);
    loadJudMarks(marks1File, judMarks1st, results1st);
    loadJudMarks(marks2File, judMarksFinal, resultsFinal);

    Mark[] marks = Stream.concat(judMarks1st.stream(), judMarksFinal.stream()).filter((Mark m) -> !m.disqualified).toArray(mark -> new Mark[mark]);

    // vem da je nonsense, se da lepse nrdit, se mi trenutno ne da ke imam pun kufr te jave <3
    // Imamo 5 itemov (5 sodnikov);
    //   vsak item ima dva property-ja;
    //     prvi predstavlja "indeks crke sodnika" (65 + jm[i][0])
    //     drugi predstavlja sestevek tock
    Double[][] jm = new Double[][]{{ 0.0, 0.0 }, { 1.0, 0.0 }, { 2.0, 0.0 }, { 3.0, 0.0 }, { 4.0, 0.0 }};

    for (Mark m: marks) {
      jm[0][1] += m.a;
      jm[1][1] += m.b;
      jm[2][1] += m.c;
      jm[3][1] += m.d;
      jm[4][1] += m.e;
    }

    Double[] min = Stream.of(jm).sorted((Double[] a0, Double[] a1) -> a0[1].compareTo(a1[1])).findFirst().orElseThrow(IllegalStateException::new);
    Double[] max = Stream.of(jm).sorted((Double[] a0, Double[] a1) -> a0[1].compareTo(a1[1]) * -1).findFirst().orElseThrow(IllegalStateException::new);

    System.out.format("Best marks: %s (%.1f)\n", (char) (max[0].intValue() + 65), max[1] / marks.length);
    System.out.format("Worst marks: %s (%.1f)\n", (char) (min[0].intValue() + 65), min[1] / marks.length);
  }
}

Zadnja posodobitev: May 9, 2022