Skoči na vsebino

P1 2021/22 - 08 naloga Dol z marsovci - Aljaz S. hitrejsa verzija

# Funkcije definiraj spodaj, tam, kjer so že zapisane glave, manjka pa vsebina.
# Dokumentacijo funkcij kar pusti, da se navadiš nanjo.


from typing import Tuple, List, Set, Union

# Koordinate so terka floatov in/ali intov
Koordinate = Tuple[Union[float, int], ...]

# Seznam koordinat ladij
Flota = List[Koordinate]

# Seznam skupin ladij (seznam množic koordinat)
Skupine = List[Set[Koordinate]]


from math import sqrt, dist
from functools import reduce
from collections import defaultdict
from random import randint

############
# Za oceno 6

def razdalja(x: Koordinate, y: Koordinate) -> float:
  """
  Izračunaj razdaljo med točkama s podanima koordinatama.

  Dimenzija točk (`len(x)`) je lahko poljubna, vendar enaka za obe točki.
  Tako kot v dveh dimenzijah tudi (evklidsko) razdaljo v večdimenzionalnem
  prostoru izračunamo kot kvadratni koren vsote kvadratov razlik po
  posamičnih koordinatah.

  Args:
    x: koordinate prve točke
    y: koordinate druge točke

  Returns:
    float: razdalja med točkama
  """
  return dist(x, y)

  # return sqrt(numpy.sum([ pow(t0 - t1, 2) for t0, t1 in zip(x, y) ]))

  # totalSum = 0
  # for t0, t1 in zip(x, y):
  #   totalSum += pow(t0 - t1, 2)
  # return sqrt(totalSum)

  # return sqrt(sum([ pow(t0 - t1, 2) for t0, t1 in zip(x, y) ]))def najblizja(marsovec: Koordinate, ladje: Flota) -> Koordinate:
  """
  Poišči našo ladjo, ki je najbližja podani marsovski ladji

  - Klic `najblizja((1, 1), [(0, 0), (5, 2), (-8, 3)]` vrne `(0, 0)`,
   saj je marsovski ladji na koordinatah `(1, 1)` najbližja naša ladja na
   koordinatah `(0, 0)`.

  - Klic `najblizja((-7, 2, 5, 1),
           [(0, 0, 5, 2), (5, 2, 5, 2), (-8, 3, 5, 2)])`
   vrne `(-8, 3, 5, 2)`.

  Args:
    marsovec: koordinate marsovske ladje
    ladje: koordinate naših ladij

  Returns:
    tuple of float: koordinate najbližje naše ladje
  """
  # return numpy.min({ l for l in ladje }, key=lambda l: razdalja(marsovec, l))

  minLen = 999999
  minVal = None
  for l in ladje:
    razd_ = razdalja(marsovec, l)
    if razd_ < minLen:
      minLen, minVal = razd_, l
  return minVal

  # return min({ l for l in ladje }, key=lambda l: razdalja(marsovec, l))def dodeli_ladje(marsovci: Flota, ladje: Flota) -> Flota:
  """
  Vrni seznam, ki za vsako od podanih marsovskih ladij vsebuje najbližjo našo

  Funkcija vrne seznam terk, ki je enako dolg kot seznam `marsovci`:
  i-ti element rezultata vsebuje koordinate naše ladje, ki je najbližji
  i-ti marsovski ladji.

  - Klic `dodeli_ladje([(1, 1), (0, 0), (-7, 2), (5, 1)],
             [(0, 0), (5, 2), (-8, 3)])`
   vrne `[(0, 0), (0, 0), (-8, 3), (5, 2)]`, saj je prvima dvema
   marsovcema najbližja ladja na koordinatah `(0, 0)`, tretjemu ladja na
   `(-8, 3)`, četrtemu pa ladja na `(5, 2)`.

  Args:
    marsovci: koordinate marsovskih ladij
    ladje: koordinate naših ladij

  Returns:
    list of tuple of float: seznam enake dolžine kot marsovci, ki vsebuje
      koorindate najbližjih ladij vsaki marsovski ladji
  """
  # lst = []
  # for m in marsovci:
  #   lst.append(najblizja(m, ladje))
  # return lst

  return [najblizja(m, ladje) for m in marsovci]


def skupine_marsovcev(marsovci: Flota, ladje: Flota) -> Skupine:
  """
  Razvrsti marsovske ladje v skupine, ki pripadajo posamičnim našim ladjam

  Če bodo za marsovske ladje poskrbele tri naše ladje, se vsaka množica
  nanaša na eno od njih in sicer vsebuje tiste ladje, ki jih bo uničila ta
  naša ladja.

  Vrstni red vrnjenih množic je poljuben.

  Klic

  ```
  skupine_marsovcev(
    [(0, 1), (2, 2), (51, 52), (100, 100),
     (1, 3), (4, 5), (45, 50), (103, 98)],

    [(0, 0), (50, 50), (100, 100)]))
  ```

  vrne

  ```
  [{(0, 1), (2, 2), (1, 3), (4, 5)},
   {(100, 100), (103, 98)},
   {(51, 52), (45, 50)}]
  ```

  Prva množica vsebuje koordinate marsovskih ladij, ki jih uniči ladja na
  koordinatah `(0, 0)`, druga ladje, ki jih uniči ladja na koordinatah
  `(100, 100)` in tretja tiste, ki jih uniči `(50, 50)`.

  Args:
    marsovci: koordinate marsovskih ladij
    ladje: koordinate naših ladij

  Returns:
    list of set of tuple: skupine marsovskih ladij, ki jih uniči ista naša
  """
  grouped = defaultdict(set)
  dodeljene = dodeli_ladje(marsovci, ladje)
  for l, m in zip(dodeljene, marsovci):
    grouped[l].add(m)
  return grouped.values()############
# Za oceno 7

def sredisce(s: Flota) -> Koordinate:
  """
  Poišči središče podane flote

  Funkcija prejme seznam koordinat točk in vrne terko s koordinatami
  njihovega središča. Koordinate te točke so izračunane kot poprečne
  koordinate točk v `s` po vsaki dimenziji posebej.

  Število točk v `s` je poljubno. Točke so poljubno-dimenzionalne.

  Klic sredisce([(2, 8), (6, 10) vrne (4, 9).

  Args:
    s: koordinate točk

  Returns:
    tuple: koordinate sredisca
  """
  # return tuple(numpy.sum(x) / len(x) for x in zip(*s))

  # return tuple(sum(x) / len(x) for x in zip(*s))
  
  # return tuple(map(lambda x: sum(x) / len(x), zip(*s)))
  
  lst = []
  for x in zip(*s):
    lst.append(sum(x) / len(x))
  return tuple(lst)

def razpostavi_ladje(skupine: Skupine) -> Flota:
  """
  Poišči optimalno razpostavitev ladij glede na podane skupine.

  Funkcija prejme neko razdelitev marsovskih ladij v skupine in vrne seznam
  koordinat središč teh skupin.

  Klic

  ```
  razpostavi_ladje([{(0, 1), (2, 2), (1, 3), (4, 5)},
           {(100, 101), (103, 98)},
           {(51, 52), (45, 50)}])
  ```

  vrne seznam, ki vsebuje

  ```
  [((0 + 2 + 1 + 4) / 4, (1 + 2 + 3 + 5) / 4),
   ((100 + 103) / 2, (101 + 98) / 2),
   ((51 + 45) / 2, (52 + 50) / 2)]
  ```

  Args:
    skupine: seznam skupin, to je, množic koordinat marsovskih ladij

  Returns:
    list of tuple of float: koordinate središč skupin
  """
  lst = []
  for x in skupine:
    lst.append(sredisce(x))
  return lst

  # return [ sredisce(x) for x in skupine ]

  # return [*map(lambda x: sredisce(list(x)), skupine)]


############
# Za oceno 8

def optimiraj_ladje(marsovci: Flota, ladje: Flota) -> Flota:
  """
  Optimiraj pozicije ladij, začenši iz podane pozicije

  Funkcija prejme položaje marsovcev in neko začetno pozicijo naših ladij
  ter izmenično ponavlja naslednja koraka:

  - določi skupine ki pripadajo posamezni naši ladji
  - premakne ladje v središče te skupine

  Ponavljanje se zaključi, ko ni več sprememb.

  Funkcija vrne končne koordinate ladij.

  Args:
    marsovci: koordinate marsovskih ladij
    ladje: koordinate naših ladij

  Returns:
    list of tuple of float: optimirane kordinate naših ladij
  """
  
  prev, next = None, ladje.copy()
  while prev != next:
    prev, next = next, razpostavi_ladje(skupine_marsovcev(marsovci, next))
  
  return next############
# Za oceno 9


def kvaliteta(marsovci: Flota, ladje: Flota) -> float:
  """
  Vrni vsoto razdalij od vsake marsovske ladje do najbližje naše

  Args:
    marsovci: koordinate marsovskih ladij
    ladje: koordinate naših ladij

  Returns:
    float: vsota razdalij
  """

  total = 0
  for m in marsovci:
    total += razdalja(m, najblizja(m, ladje))
  return total

  # return sum([ razdalja(m, najblizja(m, ladje)) for m in marsovci ])
  


def nakljucna(marsovci: Flota, ladij: int) -> Flota:
  """
  Sestevi nek naključen razpored podanega števila ladij.

  Koordinate ladij so žrebane iz koordinate marsovskih ladij: za i-to
  koordinato izberemo i-to koordinato neke naključne marsovske ladje.

  Klic

  ```
  nakljucna([(5, 8),
        (2, 17),
        (1, 33),
        (4, 9)], 3)
  ```

  bi lahko vrnil, recimo `[(1, 8), (4, 17), (2, 8)]`. Vsaka prva koordinata
  je žrebana izmed prvih koordinata in druga izmed drugih.

  Args:
    marsovci: položaji marsovskih ladij
    ladij: število naših ladij

  Returns:
    list of tuple of float: naključne koordinate
  """

  lst = []
  rndRngMax = len(marsovci) - 1
  for _ in range(ladij):
    lst.append(( marsovci[randint(0, rndRngMax)] ))
  return lst
  
  # return [ tuple( marsovci[randint(0, len(marsovci) - 1)][x] for x in {0, 1} ) for _ in range(ladij) ]
  #############
# Za oceno 10


def optimiraj_ladje_2(marsovci: Flota, ladje: Flota) -> Tuple[float, Flota]:
  """
  Glej funkcijo :obj:`optimiraj_ladje`.

  Ta funkcija namesto pozicij vrne terko s kvaliteto in pozicijami.

  Args:
    marsovci: koordinate marsovskih ladij
    ladje: koordinate naših ladij

  Returns:
    float: kvaliteta razpostavitve
    list of tuple of float: optimirane kordinate naših ladij
  """
  next = optimiraj_ladje(marsovci, ladje)
  return (kvaliteta(marsovci, next), next)


def planiraj(marsovci: Flota, ladij: int) -> Flota:
  """
  Poišči optimalen razpored podanega števila naših ladij.

  Funkcija prejme položaj marsovskih ladij in število naših ladij.
  Nato stokrat požene postopek optimizacije, ki ga začne z različnimi
  naključnimi razporedi naših ladij. Vrne najboljši odkriti končni razpored.

  Args:
    marsovci: koordinate marsovskih ladij
    ladij: število naših ladij

  Returns:
    list of tuple of float: najboljše optimirane kordinate naših ladij
  """
  # return numpy.min([ optimiraj_ladje_2(marsovci, nakljucna(marsovci, ladij)) for _ in range(100) ])[1]

  score = 9999999
  val = None
  for _ in range(100):
    score_, val_ = optimiraj_ladje_2(marsovci, nakljucna(marsovci, ladij))
    if (score_ < score):
      val = val_
      score = score_
  return val

  # return min([ optimiraj_ladje_2(marsovci, nakljucna(marsovci, ladij)) for _ in range(100) ])[1]
####################################################################
# Testi

import unittest
from math import sqrt
import random
from functools import reduce
from operator import add
from typing import Sized


marsovci1 = [(0.20545151426835478, 0.19569730586370837),
       (0.15224490098349647, 0.3027892234548336),
       (0.23769794656220833, 0.4038193343898574),
       (0.3408865299025396, 0.6766006339144215),
       (0.35862206766415905, 0.8140015847860539),
       (0.4069917161049393, 0.7048890649762283),
       (0.5101802994452705, 0.8523930269413629),
       (0.5069556562158851, 0.6907448494453249),
       (0.7004342499790063, 0.2926862123613312),
       (0.6020826314827531, 0.18963549920760692),
       (0.6165935260149872, 0.355324881141046),
       (0.6826987122173869, 0.14518225039619648),
       (0.6730247825292308, 0.22600633914421553),
       (0.6182058476296798, 0.26237717908082403),
       (0.8326446223838057, 0.5957765451664025),
       (0.7262313958140891, 0.5553645007923931),
       (0.8003981900899522, 0.5553645007923931),
       (0.3973177864167832, 0.3654278922345483)]


centroidi1 = [(0.248178, 0.316933),
       (0.424727, 0.747726),
       (0.64884, 0.245202),
       (0.786425, 0.568835)]


class TestBase(unittest.TestCase):
  def assertAlmostEqualStruct(self, expected, actual):
    def almost_equal(xs, ys):
      if isinstance(xs, Sized):
        return type(xs) is type(ys) \
            and len(xs) == len(ys) \
            and all(almost_equal(x, y) for x, y in zip(xs, ys))
      else:
        return round(abs(xs - ys), 4) == 0

    if not almost_equal(expected, actual):
      self.assertEqual(expected, actual)


class Test06(TestBase):
  def test_01_razdalja(self):
    self.assertAlmostEqual(5, razdalja((5, 12), (2, 16)))
    self.assertAlmostEqual(4, razdalja((1, 7, 4, 2, 6, -7, 4),
                      (-1, 10, 5, 2, 6, -8, 3)))
    self.assertAlmostEqual(3, razdalja((5, ), (8, )))

  def test_02_najblizja(self):
    self.assertEqual((0, 0), najblizja((1, 1), [(0, 0), (5, 2), (-8, 3)]))
    self.assertEqual((0, 0), najblizja((0, 0), [(0, 0), (5, 2), (-8, 3)]))
    self.assertEqual((-8, 3), najblizja((-7, 2), [(0, 0), (5, 2), (-8, 3)]))

    self.assertEqual((-8, ), najblizja((-7, ), [(0, ), (5, ), (-8, )]))

    self.assertEqual((-8, 3, 5, 2),
             najblizja((-7, 2, 5, 1),
                  [(0, 0, 5, 2), (5, 2, 5, 2), (-8, 3, 5, 2)]))

  def test_03_dodeli_ladje(self):
    self.assertEqual([(0, 0), (0, 0), (-8, 3), (5, 2)],
             dodeli_ladje([(1, 1), (0, 0), (-7, 2), (5, 1)],
                   [(0, 0), (5, 2), (-8, 3)]))

    self.assertEqual([(0, ), (0, ), (-8, ), (5, )],
             dodeli_ladje([(1, ), (0, ), (-7, ), (5, )],
                   [(0, ), (5, ), (-8, )]))

    self.assertEqual([(-8, 3, 5, 2)],
             dodeli_ladje([(-7, 2, 5, 1)],
                   [(0, 0, 5, 2), (5, 2, 5, 2), (-8, 3, 5, 2)]))

    self.assertAlmostEqualStruct(
      [(0.248178, 0.316933),
       (0.248178, 0.316933),
       (0.248178, 0.316933),
       (0.424727, 0.747726),
       (0.424727, 0.747726),
       (0.424727, 0.747726),
       (0.424727, 0.747726),
       (0.424727, 0.747726),
       (0.64884, 0.245202),
       (0.64884, 0.245202),
       (0.64884, 0.245202),
       (0.64884, 0.245202),
       (0.64884, 0.245202),
       (0.64884, 0.245202),
       (0.786425, 0.568835),
       (0.786425, 0.568835),
       (0.786425, 0.568835),
       (0.248178, 0.316933)],
      dodeli_ladje(marsovci1, centroidi1))

  def test_04_skupine_marsovcev(self):
    def equal_sets(s, t):
      self.assertAlmostEqualStruct(sorted(sorted(x) for x in s),
                     sorted(sorted(x) for x in t))

    equal_sets([{(0, 1), (2, 2), (1, 3), (4, 5)},
          {(100, 100), (103, 98)},
          {(51, 52), (45, 50)}],
          skupine_marsovcev(
            [(0, 1), (2, 2), (51, 52), (100, 100),
            (1, 3), (4, 5), (45, 50), (103, 98)],
            [(0, 0), (50, 50), (100, 100)]
          ))

    equal_sets([{(1, 1), (0, 0)}, {(-7, 2)}, {(5, 1)}],
          skupine_marsovcev([(1, 1), (0, 0), (-7, 2), (5, 1)],
                   [(0, 0), (5, 2), (-8, 3)]))

    equal_sets([{(1, ), (0, )}, {(-7, )}, {(5, )}],
          skupine_marsovcev([(1, ), (0, ), (-7, ), (5, )],
                   [(0, ), (5, ), (-8, )]))

    equal_sets([{(-7, 2, 5, 1)}],
          skupine_marsovcev([(-7, 2, 5, 1)],
                   [(0, 0, 5, 2), (5, 2, 5, 2), (-8, 3, 5, 2)]))

    equal_sets([[(0.15224490098349647, 0.3027892234548336),
           (0.20545151426835478, 0.19569730586370837),
           (0.23769794656220833, 0.4038193343898574),
           (0.3973177864167832, 0.3654278922345483)],
          [(0.3408865299025396, 0.6766006339144215),
           (0.35862206766415905, 0.8140015847860539),
           (0.4069917161049393, 0.7048890649762283),
           (0.5069556562158851, 0.6907448494453249),
           (0.5101802994452705, 0.8523930269413629)],
          [(0.6020826314827531, 0.18963549920760692),
           (0.6165935260149872, 0.355324881141046),
           (0.6182058476296798, 0.26237717908082403),
           (0.6730247825292308, 0.22600633914421553),
           (0.6826987122173869, 0.14518225039619648),
           (0.7004342499790063, 0.2926862123613312)],
          [(0.7262313958140891, 0.5553645007923931),
           (0.8003981900899522, 0.5553645007923931),
           (0.8326446223838057, 0.5957765451664025)]],
          skupine_marsovcev(marsovci1, centroidi1))


class Test07(TestBase):
  def test_01_sredisce(self):
    self.assertEqual(
      (4, 9),
      sredisce([(2, 8), (6, 10)]))
    self.assertEqual(
      (2, 4.5),
      sredisce([(2, 8), (6, 10), (-5, 1), (5, 6), (0, 0), (4, 2)]))
    self.assertEqual(
      (2.0, 6.25, 3.25, 3.75),
      sredisce([(2, 8, 7, 5), (6, 10, 1, 3), (-5, 1, 4, 6), (5, 6, 1, 1)]))
    self.assertEqual(
      (42, ),
      sredisce([(38, ), (40, ), (41, ), (43, ), (44, ), (46, )])
    )

  def test_02_razpostavi_ladje(self):
    self.assertAlmostEqualStruct(
      [((0 + 2 + 1 + 4) / 4, (1 + 2 + 3 + 5) / 4),
       ((100 + 103) / 2, (101 + 98) / 2),
       ((51 + 45) / 2, (52 + 50) / 2)],
      razpostavi_ladje([{(0, 1), (2, 2), (1, 3), (4, 5)},
               {(100, 101), (103, 98)},
               {(51, 52), (45, 50)}])
    )

    self.assertAlmostEqualStruct(
      centroidi1,
      razpostavi_ladje([{(0.15224490098349647, 0.3027892234548336),
                (0.20545151426835478, 0.19569730586370837),
                (0.23769794656220833, 0.4038193343898574),
                (0.3973177864167832, 0.3654278922345483)},
               {(0.3408865299025396, 0.6766006339144215),
                (0.35862206766415905, 0.8140015847860539),
                (0.4069917161049393, 0.7048890649762283),
                (0.5069556562158851, 0.6907448494453249),
                (0.5101802994452705, 0.8523930269413629)},
               {(0.6020826314827531, 0.18963549920760692),
                (0.6165935260149872, 0.355324881141046),
                (0.6182058476296798, 0.26237717908082403),
                (0.6730247825292308, 0.22600633914421553),
                (0.6826987122173869, 0.14518225039619648),
                (0.7004342499790063, 0.2926862123613312)},
               {(0.7262313958140891, 0.5553645007923931),
                (0.8003981900899522, 0.5553645007923931),
                (0.8326446223838057, 0.5957765451664025)}]))


class Test08(TestBase):
  def test_01_optimiraj_ladje(self):
    marsovci0 = [(0, 1), (2, 2), (51, 52), (100, 101),
           (1, 3), (4, 5), (45, 50), (103, 98)]
    opti_ladje = {((0 + 2 + 1 + 4) / 4, (1 + 2 + 3 + 5) / 4),
           ((100 + 103) / 2, (101 + 98) / 2),
           ((51 + 45) / 2, (52 + 50) / 2)}
    self.assertEqual(
      sorted(opti_ladje),
      sorted(optimiraj_ladje(marsovci0, [(48, 48), (80, 60), (30, 0)])))
    self.assertEqual(
      sorted(opti_ladje),
      sorted(optimiraj_ladje(marsovci0, [(12, 5), (20, 20), (100, 0)])))

    marsovci0 = [(0, 1, 0, 2), (2, 2, 0, 2), (51, 52, 0, 2), (100, 101, 0, 2),
           (1, 3, 0, 2), (4, 5, 0, 2), (45, 50, 0, 2), (103, 98, 0, 2)]
    opti_ladje = {((0 + 2 + 1 + 4) / 4, (1 + 2 + 3 + 5) / 4, 0, 2),
           ((100 + 103) / 2, (101 + 98) / 2, 0, 2),
           ((51 + 45) / 2, (52 + 50) / 2, 0, 2)}
    self.assertEqual(
      sorted(opti_ladje),
      sorted(optimiraj_ladje(marsovci0, [(48, 48, 0, 0), (80, 60, 0, 0), (30, 0, 0, 0)])))

    self.assertAlmostEqualStruct(
      sorted(centroidi1),
      sorted(optimiraj_ladje(marsovci1, [(0.599162, 0.701897),
                        (0.486312, 0.276537),
                        (0.415166,	0.610445),
                        (0.137946, 0.142548)]))
    )
    # Potek:
    [(0.415166, 0.610445), (0.486312, 0.276537), (0.599162, 0.701897), (0.137946, 0.142548)]
    [(0.17884820762592563, 0.249243264659271), (0.3360495650584615, 0.6498276545166404), (0.6752820327898006, 0.6499286846275754), (0.6129082194671182, 0.26237717908082403)]
    [(0.1984647872713532, 0.3007686212361331), (0.36883343789054596, 0.7318304278922346), (0.6752820327898006, 0.6499286846275754), (0.6129082194671182, 0.26237717908082403)]
    [(0.24817803705771072, 0.3169334389857369), (0.42472725386655874, 0.7477258320126783), (0.6488399583088407, 0.24520206022187005), (0.7864247360959489, 0.5688351822503962)]


class Test09(TestBase):
  def test_01_kvaliteta(self):
    marsovci0 = [(0, 1), (2, 2), (51, 52), (100, 101),
           (1, 3), (4, 5), (45, 50), (103, 98)]

    self.assertAlmostEqual(
      1 + sqrt(2 ** 2 + 2 ** 2) + sqrt(1 + 2 ** 2) + 1 +
      sqrt(1 ** 2 + 3 ** 2) + sqrt(4 ** 2 + 5 ** 2) + 5 + sqrt(3 ** 2 + 2 ** 2),
      kvaliteta(marsovci0, [(0, 0), (50, 50), (100, 100)])
    )

    marsovci0 = [(0, 1, 0, 2), (2, 2, 0, 2), (51, 52, 0, 2), (100, 101, 0, 2),
           (1, 3, 0, 2), (4, 5, 0, 2), (45, 50, 0, 2), (103, 98, 0, 2)]
    self.assertAlmostEqual(
      1 + sqrt(2 ** 2 + 2 ** 2) + sqrt(1 + 2 ** 2) + 1 +
      sqrt(1 ** 2 + 3 ** 2) + sqrt(4 ** 2 + 5 ** 2) + 5 + sqrt(3 ** 2 + 2 ** 2),
      kvaliteta(marsovci0, [(0, 0, 0, 2), (50, 50, 0, 2), (100, 100, 0, 2)])
    )

    self.assertAlmostEqual(1.5186050917326306,
                kvaliteta(marsovci1, centroidi1))

  def test_02_nakljucna(self):
    x, y = map(set, zip(*marsovci1))

    for ladij in (3, 5, 100):
      xz, yz = zip(*nakljucna(marsovci1, ladij))
      self.assertEqual(len(xz), ladij)
      self.assertGreater(len(set(xz)), 1)
      self.assertTrue(set(xz) <= x)
      self.assertTrue(set(yz) <= y)

      xz2, yz2 = zip(*nakljucna(marsovci1, ladij))
      self.assertNotEqual(xz, xz2)
      self.assertNotEqual(yz, yz2)

    marsovci = [(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
          (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15),
          (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)]
    self.assertTrue(all(x % 8 == i for i, x in enumerate(poz))
            for poz in nakljucna(marsovci, 10))


class Test10(TestBase):
  def test_01_optimiraj_kvaliteto_2(self):
    marsovci0 = [(0, 1), (2, 2), (51, 52), (100, 101),
           (1, 3), (4, 5), (45, 50), (103, 98)]
    opti_ladje = {((0 + 2 + 1 + 4) / 4, (1 + 2 + 3 + 5) / 4),
           ((100 + 103) / 2, (101 + 98) / 2),
           ((51 + 45) / 2, (52 + 50) / 2)}

    kvaliteta, pozicije = optimiraj_ladje_2(marsovci0, [(48, 48), (80, 60), (30, 0)])

    self.assertEqual(sorted(opti_ladje), sorted(pozicije))
    self.assertAlmostEqual(17.805189087032616, kvaliteta)

  def test_02_planiraj(self):
    for scale in (0.1, 1, 100):
      for _ in range(10):
        centri = [(0, 0, 0), (scale, scale, -scale), (scale, 0, 0)]
        centri = [[x + random.random() * scale / 10 for x in xs] for xs in centri]
        marsovci = [[tuple(random.gauss(x, scale / 10) for x in xs)
               for _ in range(20)] for xs in centri]
        centroidi = set(map(sredisce, marsovci))
        marsovci = reduce(add, marsovci)
        random.shuffle(marsovci)
        self.assertAlmostEqualStruct(sorted(centroidi), sorted(planiraj(marsovci, 3)))


if __name__ == "__main__":
  unittest.main()

Zadnja posodobitev: May 7, 2022